קולקטיב קולקשן בע”מ (להלן קו.קו)

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד***

מדיניות פרטיות

 

1. כללי
1.1.   החברה והקבוצה מכבדים את פרטיותן של לקוחותיה, לרבות המשתמשות הנכנסות לאתר המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובות https://collectivecollection.co.il עבור השפה העברית ובכתובת https://collectivecollection.co.il באנגלית וכן למשתמשות בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן יחדיו “המשתמשות” או “המשתמשת”).

1.2.    מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשות בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או בעת הצטרפות לקהילת השותפות ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים הכוללים איסוף מידע ממשתמשות וכן את האופן שבו מבצעת המשתמשת שימוש בתכנים, המצויים באתר ו/או הקשורים במבצעים ובקמפיינים אליהם נחשפה באמצעות כל אלו.

1.3.    תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של החברה. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

1.4.    כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

2. רישום והעברת מידע לחברה ו/או לקבוצה
2.1.    חלק מהשירותים ו/או מההטבות, הניתנים במסגרת האתר ו/או הרכישה באתר ו/או במסגרת אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ”ב (להלן: “אמצעי מדיה חברתית”) ו/או במסגרת הצטרפות לקהילת השותפות ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או במסגרת מבצעים וקמפיינים מסוימים, טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, פרטי אמצעי תשלום, מיקומך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מובהר כי אינך מחויבת למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תוכלי לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות. לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא תוכלי לבצע רכישה, ללא מסירת פרטי מיקום לא תוכלי לאתר את הסניף הקרוב אליך באופן אוטומטי, וללא מסירת כתובת הדוא”ל שלך, לא תוכלי לקבל את הניוזלטר של החברה ו/או להצטרף למועדון הלקוחות שלה (להלן יחדיו “מסירת המידע”).

2.2.    המשתמשת מצהירה ומאשרת בזאת כי המידע שמסרה ו/או אשר ייאסף אודותיה במסגרת התקשרותה עם החברה בכל הערוצים המוזכרים לעיל, וישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה המשמשים בין היתר למטרות הבאות: דיוור ישיר וקשר עם הלקוחה; טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר; מחקר; מתן שירות ללקוחות; ניהול קהילת שותפות; ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות והתאמת חווית המשתמש באופן אישי ללקוחה, וכן כאמור בסעיף 2.3 שלהלן.

2.3.    המשתמשת מאשרת ומסכימה כי המידע שמסרה, ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש, בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עמה, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית, באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים ו/או במסגרת הניוזלטר, וזאת, בין היתר, לשם שיפור חווית הלקוח בכלל ושימושו בכל אלו בפרט, ולעיבוד מידע למטרות אלו ובהתאם למטרות המאגרים של החברות השונות וכמפורט בס”ק 2.2 לעיל.

2.4.    ידוע לך כי לא חלה עלייך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשי ובהסכמתך.

2.5.    המשתמשת מצהירה ומתחייבת בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסרה את המידע בשמה ועבור עצמה בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשתה לעשות כן, במפורש. המידע שמסרה המשתמשת, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיוה ישמרו במאגרי המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

3. איסוף ושימוש במידע
3.1.    החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשת במהלך ביצוע פעולה באתר ו/או במהלך רכישה בחנויות הרשת, אף אם לא השלימה אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה), ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמשת, לרבות במהלך השימוש באתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמשת), וכן את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או במסגרת איזה מהשירותים הנוספים שמציעה החברה (קהילת שותפות, ניוזלטר וכיוצ”ב), וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמשת, בכלל דרכי ההתקשרות, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי.

3.2.    בנוסף, ובהתאם למטרות המאגרים, רשאית החברה  לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, כאמור בסעיפים 2.2-2.3, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשת באופן אישי.

3.3.    כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמשת ו/או במידע שנאסף אודותיה, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמשת כאמור, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמשת במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע, המוצרים, המבצעים והתכנים שהחברה תציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), למשתמשות באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשות באתר.

3.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמשת את פרטי ההתקשרות שלה לחברה והסכמתה לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמשת, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסרה המשתמש ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה, לרבות מידע מותאם לצרכי המשתמשת על פי פילוח הנתונים ועיבודם. המשתמשת תהיה רשאית לבטל בכל עת את הסכמתה ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.

 

Cookies
3.5.    לידיעתך – האתר משתמש בעוגיות (להלן “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו את מוסרת, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותייך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

3.6.    עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמשת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יתכן והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולשת באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשה, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.7.    האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. מידע נוסף על עוגיות אלו תוכלי למצוא באתר של גוגל בכתובת –

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.

3.8.    אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרי, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

4. מסירת מידע לצד שלישי
4.1.    החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמשת בשמה ו/או בפרטי זהותה, כגון שם וכתובת המשתמשת, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

4.1.1.   על פי דרישת המשתמשת ו/או בהסכמתה המפורשת;

4.1.2.   לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצעה המשתמשת באתר;

4.1.3.   במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה 

4.1.4.   בכל מקרה בו הפרה המשתמשת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצעה המשתמש או ניסתה לבצע המשתמשת ו/או מי מטעמה, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;

4.1.5.   במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. בהקשר זה, ידוע לך כי החברה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזיני בפלטפורמה.

4.1.6.   בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

4.1.7.   בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמשת ו/או מי מטעמה לבין החברה;

4.1.8.   בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה ו/או לגופה של החברה ו/או מי מטעמם ו/או של המשתמשת ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

4.1.9.   במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמשת, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

4.2.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמשת בשמה ו/או בפרטי זהותה באופן ישיר.

 

5. אבטחת מידע
5.1.    החברה ו/או הקבוצה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשות האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמשת, כי החברה ו/או הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשת, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

5.2.    החברה ו/או הקבוצה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמשת בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

5.3.    החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמשת או המבקרת באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

5.4.  החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שה החברה ו/או הקבוצה לא תישאנה באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

5.5.    כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

6. יצירת קשר בנושא פרטיות
6.1.     על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאית לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ו/או הקבוצה ואף לבקש מההחברה ו/או מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית “צור קשר” באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.

6.2.    בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלחי דואר אלקטרוני

לשירות הלקוחות בכתובת – info@collectivecollection.com.

6.3.    בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטייך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.